ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ Surakshith Punjabi

ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ Surakshith Punjabi

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

495

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ- 6-18 ਸਾਲਦੀਉਮਰਦੇਲਈਨਿੱਜੀਸੁਰੱਖਿਆਐਪ| ਬੱਚੇਨਿੱਜੀਸਰੀਰਦੇਸੁਰੱਖਿਆਨਿਯਮ, ਸੁਰੱਖਿਅਤਅਤੇਅਸੁਰੱਖਿਅਤਟਚਵਿੱਚਅੰਤਰਅਤੇਸੁਰੱਖਿਅਤਬਾਲਗਦੀਪਛਾਣਕਰਨਾਸਿੱਖਦੇਹਨ| ਕਹਾਣੀਆਬੱਚੇਨੂੰਨਹੀਕਹੋ- ਭੱਜਜਾਓ- ਕਹੋਮੰਤਰਦਾਪ੍ਰ੍ਯੋਗਅਤੇਤੰਗ/ਉਤਪੀੜਨਕਰਨਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਤੇਜ਼ੋਰਦਿੰਦੀਆਂਹਨ| ਦੋਸ਼ਅਤੇਸ਼ਰਮਤੇਚਰਚਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟਦੀਸੁਰੱਖਿਆਅਤੇਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਡਿਜੀਟਲਨਾਗਰਿਕਤਾਇਸਵਿੱਚਸ਼ਾਮਿਲਹੈ|


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application