പോഷകാഹാരം Poshan HealthPhone

പോഷകാഹാരം Poshan HealthPhone

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.2

Category :

m-learning

Last Updated :

2017-03-01 16:41:32.0

Downloads :

421

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെലക്ഷണങ്ങളെയുംഭയപ്പെടുത്തുന്നപരിണിതഫലങ്ങളെയുംകുറിച്ച്ബോധവൽക്കരിക്കുകകൂടാതെഒരാൾക്ക്പോഷകാഹാരക്കുറവ്നിവാരണത്തിനായിചെയ്യുവാൻകഴിയുന്നലളിതമായകാര്യങ്ങൾവിശദീകരിക്കുകഇതിനെതിരെനടപടിഎടുക്കുവാൻസമൂഹത്തെപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകഎന്നിവയാണ്വീഡിയോയുടെഉദ്ദേശം.

 

1. പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെലക്ഷണങ്ങളുംപരിണിതഫലങ്ങളുംനിവാരണവും

2. പ്രസവത്തിന്മുമ്പ്: ഗർഭകാലപരിചരണം

3. മുലപ്പാൽനൽകലുംആറുമാസത്തിന്ശേഷമുള്ളആഹാരങ്ങളും

4. പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെനിവാരണത്തിനായിപ്രതിജ്ഞഎടുക്കുക

 

ഇത്മുഴുവൻജനസമൂഹത്തെഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

 

നിർമ്മാതാവ്: UNICEF ന്റെയുംമറ്റ്പുരോഗമനപങ്കാളിത്തത്തിന്റെയുംസജീവമായപിന്തുണയോടെഗവൺമെന്റ്ഓഫ്ഇന്ത്യ, മിനിസ്ട്രിഓഫ്വുമൺആന്റ്ചൈൽഡ്ഡെവലപ്പ്മെന്റ്.

 

http://healthphone.org

 


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn(at)cdac(dot)in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application