സ്ത്രീ സുരക്ഷാ Stri Suraksha

സ്ത്രീ സുരക്ഷാ Stri Suraksha

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

432

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

സ്ത്രീസുരക്ഷാഅപ്ലിക്കേഷൻവീടുകളിലുംപൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുംസൈബർലോകത്തിലുംപണിസ്ഥലങ്ങളിലും  സ്ത്രീകൾക്കെതിരായഅതിക്രമങ്ങളേകുറിച്ചുമനസിലാക്കാനുംഅതിനെതിരെപ്രതികരിക്കുവാനുമുള്ളവിശദവിവരങ്ങൾനൽകുന്നു. ഉചിതമായനിയമങ്ങളെപറ്റിയും, പ്രകോപനപരമല്ലാതെഇടപെടാനുംചെറുത്തുനിൽക്കാനുംസാമൂഹ്യപരമായിനീതിപുനസ്ഥാപിക്കുവാനുംസഹായിക്കുന്നു. അതിക്രമങ്ങളേകുറിച്ചു  അറിയിക്കാനുംഅതിക്രമങ്ങൾക്കഎതിരെസ്വയംചെയ്യേണ്ടകാര്യങ്ങളെകുറിച്ച്അറിയുന്നതിനുംഅടിയന്തിരസഹായനമ്പറുകൾഅപ്ലിക്കേഷനിൽലഭ്യമാണ്..


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning