ਬਾਲ ਸੁਰਕ੍ਸ਼ਅ Bal Suraksha

ਬਾਲ ਸੁਰਕ੍ਸ਼ਅ Bal Suraksha

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

473

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ਬਾਲ ਸੁਰਕ੍ਸ਼ਅ' ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਾਪੇ, ਸਕੂਲ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਦੀ ਮਦਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ, 'ਕੋਈ ਜਾਣ' ਸਿੱਖਣ ਬੱਚੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ. ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning