ఆయిల్ పామ్-తెగుళ్ళ యాజమాన్యం

ఆయిల్ పామ్-తెగుళ్ళ యాజమాన్యం

Cdac Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-Learning

Last Updated :

Downloads :

731

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ఆయిల్ పామ్ లో తెగుళ్ళ సంక్రమణ లక్షణాలు. కాండము మొదలు కుళ్ళు తెగులు, మొవ్వు కుళ్ళు తెగులు, కాండము తడి తెగులు, నారింజ మచ్చలు, గెల కుళ్ళు తెగులు, కాండము పైభాగం కుళ్ళు తెగులు, స్పియర్ రాట్ , పండ్ల కుళ్ళు తెగులు, మొవ్వు తెగులు, మొవ్వు విరుగుట, గెల చివర కుళ్ళు తెగులు మరియు గెలలు రాకపోవడం యొక్క లక్షణాలు వాటి యాజమాన్య పద్ధతులు వివరించబడ్డాయి.


Developer Information
Cdac Hyderabad
ulearn@cdac.in
+914023737124

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning