સુરક્ષિત Surakshith Gujarati

સુરક્ષિત Surakshith Gujarati

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

469

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

સુરક્ષિત- 6-18 વર્ષનાબાળકોમાટેવ્યક્તિગતસુરક્ષાએપ. બાળકોવ્યક્તિગતશરીરસુરક્ષાનિયમ, સુરક્ષિત-અસુરક્ષિતસ્પર્શવચ્ચેનોતફાવતઅનેસુરક્ષિતવયસ્કનેઓળખતાશીખેછે. વાર્તાઓદ્વારાબાળકોના- જાઓ- બતાવોનામંત્રોતથાઉત્પીડ઼નકરનારપૂર્ણરીતેજવાબદારછે, શીખેછે. શર્મઅનેદોષવિશેચર્ચા, ઇન્ટરનેટસુરક્ષાતથાજવાબદારડિજીટલનાગરિકતાપણઆમાંસામેલછે.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulean@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application