ಸುರಕ್ಷಿತ್  Surakshith Kannada

ಸುರಕ್ಷಿತ್ Surakshith Kannada

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

405

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ಸುರಕ್ಷಿತ್- ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿವ್ಯಯಕ್ತಿಕಸುರಕ್ಷತೆಯಆಪ್. ಸುರಕ್ಷಿತ್ಆಪ್6-18 ವರ್ಷದಮಕ್ಕಳಿಗೆವ್ಯಯಕ್ತಿಕಸುರಕ್ಷತೆಯನಿಯಮ, ಸುರಕ್ಷಿತಮತ್ತುಅಸುರಕ್ಷಿತಸ್ಪರ್ಶದನಡುವಿನವ್ಯತ್ಯಾಸಮತ್ತುಸುರಕ್ಷಿತವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನುಗುರುತಿಸಲುಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆತಕ್ಕಂಥಕಥೆಗಳುಮಕ್ಕಳಿಗೆಅಸುರಕ್ಷಿತಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ"ಬೇಡ, ಹೋಗು, ಹೇಳು" ಮಂತ್ರವನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನುಹೇಳಿಕೊಡುವುದರಜೊತೆಗೆದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನುಮಾಡುವವರೇಕುಕರ್ಮಕ್ಕೆಸಂಪೂರ್ಣಜವಾಬ್ದಾರರುಎನ್ನುವುದರಮೇಲೆಕೂಡಒತ್ತುನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನಾಚಿಕೆಮತ್ತುದೋಷದಬಗ್ಗೆಕೂಡಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ದಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿಸುರಕ್ಷತೆಮತ್ತುಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತಡಿಜಿಟಲ್ನಾಗರೀಕತೆಯನ್ನುಕೂಡಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application