ಪೋಷಣೆ Poshan HealthPhone

ಪೋಷಣೆ Poshan HealthPhone

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.2

Category :

m-learning

Last Updated :

2017-03-01 16:18:02.0

Downloads :

445

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ವೀಡಿಯೊದಉದ್ದೇಶಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಚಿಹ್ನೆಗಳುಮತ್ತುಅಪಾಯಕಾರಿಪರಿಣಾಮಗಳಕುರಿತುಜಾಗೃತಿಮೂಡಿಸುವುದುಮತ್ತುಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲುಉತ್ತೇಜನನೀಡುವುದಾಗಿದೆಹಾಗೂಇದುಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನುತಡೆಗಟ್ಟಲುಮಾಡಬಹುದಾದಸರಳವಿಷಯಗಳಬಗ್ಗೆವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

 

1. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಪರಿಣಾಮಹಾಗೂತಡೆ

2. ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಆರೈಕೆ

3. ಆರುತಿಂಗಳನಂತರಸ್ತನ್ಯಪಾನಮತ್ತುಆಹಾರಗಳು

4. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನುತಡೆಗಟ್ಟಲುಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ

 

ಇದುಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು: ಯುನಿಸೆಫ್ಮತ್ತುಇತರಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಾಲುದಾರರಸಕ್ರಿಯಬೆಂಬಲದಜೊತೆಮಹಿಳೆಯರಮತ್ತುಮಕ್ಕಳಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತಸರ್ಕಾರ.

 

http://healthphone.org

 


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn(at)cdac(dot)in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

Animal Sound Ark

Ravi Bhushan Kumar

m-Learning

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application