Apps for State :Karnataka

Maulya

Maulya

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Dishank

Dishank

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Kushalakosha

Kushalakosha

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Kapy

Kapy

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

RWS Borewell

RWS Borewell

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

NearbyEmergencyFacilities

NearbyEmergencyFacilities

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

KSAPS Data Collector

KSAPS Data Collector

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Pashusangopane

Pashusangopane

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Bengaluru Tree Census

Bengaluru Tree Census

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Dishaank RDPR

Dishaank RDPR

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

NGSK

NGSK

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

KGIS Maps Application

KGIS Maps Application

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

ARANYA BHOOMI

ARANYA BHOOMI

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Shuddha Neeru

Shuddha Neeru

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Nearby Services

Nearby Services

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Social Welfare

Social Welfare

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

GP - UTILITY

GP - UTILITY

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Forest Cover Mapping

Forest Cover Mapping

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

AeroIndia 2023

AeroIndia 2023

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Ganga Kalyana Borewell

Ganga Kalyana Borewell

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

BESCOM CONSUMER

BESCOM CONSUMER

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Crime Location

Crime Location

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

KFDC

KFDC

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

KEIS

KEIS

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Nearby Places

Nearby Places

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

Chunavana

Chunavana

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

KCDC

KCDC

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre

eGurutu

eGurutu

Karnataka State Remote Sensing Applications Centre


Last reviewed and updated on 15 Nov, 2023