ஸ்திரீ சுரக்ஷா Stri Suraksha

ஸ்திரீ சுரக்ஷா Stri Suraksha

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

560

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

பெண்களுக்குவீட்டில், அலுவலகத்தில்,பொதுஇடங்களில்,இணையதளங்களில்இழைக்கப்படும்வன்முறைகளைஎவ்வாறுகண்டறிவது,எவ்வாறுமுறையிடுவதுஎன்பவற்றைவிவரமாகஎடுத்துரைக்கிறது.

மேலும் இந்த ஆப், பெண்கள்  வன்முறை சம்மந்தமான சட்டம் பற்றியும் ,வன்முறை மிகையாகாமல் தடுக்கவும், சமூகத்தை தழுவிய சீரமைப்பு நீதி போன்றவற்றை விளக்குகிறது. வன்முறை பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு ஒருங்கிணைந்து வாழ வழிகளையும், அவசர கால தொலைபேசி எங்களையும் இந்த ஆப்பிலிருந்து பெறலாம்.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application