ಸ್ತ್ರೀ ಸುರಕ್ಷಾ Stri Suraksha

ಸ್ತ್ರೀ ಸುರಕ್ಷಾ Stri Suraksha

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

498

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ಸ್ತ್ರೀಸುರಕ್ಷಾಆಪ್ಮಹಿಳೆಯರಮೇಲೆಬೇರೆಬೇರೆಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕಸ್ಥಳಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥಳ, ಮತ್ತುಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿಆಗುವಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನುಗುರುತಿಸಿಮತ್ತುವರದಿಮಾಡಲು, ಸಂಬಂಧಿತಕಾನೂನುಮತ್ತುಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನುತಿಳಿಯಲು, ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸದೆತಡೆಯಲು, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಮತ್ತುಸಮುದಾಯಆಧಾರಿತಪುನಃಚೈತನ್ಯಕಾರಿನ್ಯಾಯ, ತುರ್ತುದೂರವಾಣಿಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತುಚೇತರಿಕೆಮತ್ತುಸಮಾಜದೊಡನೆಮತ್ತೆಬೆರೆಯಲುಸಹಾಯಮಾಡುವಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡಿದೆ.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

Animal Sound Ark

Ravi Bhushan Kumar

m-Learning

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application