సురక్షిత్ Surakshith Telugu

సురక్షిత్ Surakshith Telugu

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

504

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

సురక్షిత్: వ్యక్తిగతశరీరభద్రతానియమాలుమీద6-18వయస్సువారికిఏప్. పిల్లలువ్యక్తిగతశరీరభద్రతానియమాలు, సురక్షితమరియుఅసురక్షితటచ్, మరియుసేఫ్పెద్దలుగుర్తించడంనేర్చుకుంటారు. పిల్లలువద్దు- వెళ్ళు- చెప్పుమంత్రంనేర్చుకోవడానికిమరియుదుర్వినియోగచర్యలకునేరస్తుడుకిమాత్రమేబాధ్యతఉందనిచేప్పటనికి, కథలుసహాయపడుతాయి. నిందమరియుసిగ్గుకాన్సెప్ట్స్కూడాచర్చించబడ్డాయి. ఇంటర్నెట్భద్రతమరియుబాధ్యతాయుతమైనడిజిటల్పౌరసత్వంపెద్దపిల్లలకోసం.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

Animal Sound Ark

Ravi Bhushan Kumar

m-Learning

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application