પોષણ Poshan HealthPhone

પોષણ Poshan HealthPhone

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.2

Category :

m-learning

Last Updated :

2017-03-02 12:00:14.0

Downloads :

467

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

વિડિયોનુંપ્રયોજનકુપોષણનાચિહ્નોતથાભયાનકપરિણામોઅંગેસજાગતાલાવવાનુંતથાકુપોષણનેરોકવામાટેસમાજદ્વારાલઈશકાતાંસરળપગલાંલેવાંતથાવ્યક્તિગતસ્તરેથઈશકતાપ્રયાસોનીસમજણઆપવાનુંછે.

 

1. કુપોષણનાચિહ્નો, પરિણામઅનેનિવારણ

2. પ્રસૂતિપૂર્વે: સગર્ભાવસ્થાદરિમયાનલેવાનીકાળજી

3. સ્તનપાનતથામહિનાબાદનુંભોજન

4. કુપોષણરોકવામાટેપ્રતિજ્ઞાલો

 

સમાજનાવિશાળવર્ગસુધીએનેપહોંચાડવાનોઈરાદોછે.

 

મહિલાતથાબાળવિકાસમંત્રાલય, ભારતસરકારતથાયુનિસૅફતથાઅન્યવિકાસભાગીદારોનાસક્રિયસહભાગથીનિર્મિત.

 

http://healthphone.org

 

 


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn(at)cdac(dot)in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

Animal Sound Ark

Ravi Bhushan Kumar

m-Learning

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application