ਪੋਸ਼ਣ Poshan HealthPhone

ਪੋਸ਼ਣ Poshan HealthPhone

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.2

Category :

m-learning

Last Updated :

2017-03-02 11:16:06.0

Downloads :

450

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ਇਸਵੀਡਿਓਦਾਉਦੇਸ਼ਕੁਪੋਸ਼ਣਦੇਲੱਛਣਾਂਅਤੇਖਤਰਨਾਕਨਤੀਜਿਆਪ੍ਰਤੀਜਾਗਰੂਕਤਾਪੈਦਾਕਰਨਾਅਤੇਕੁਪੋਸ਼ਣਨੂੰਰੋਕਣਲਈਸਮੁਦਾਇਨੂੰਉਤਸਾਹਿਤਕਰਨਾਅਤੇਇੱਕਵਿਅਕਤੀਨੂੰਉਹਨਾਂਕੰਮਾਂਦੀਜਾਣਕਾਰੀਦੇਣਾਹੈਜੋਉਹਕਰਸਕਦਾਹੈ।

 

1. ਕੁਪੋਸ਼ਣਦੇਲੱਛਣ, ਨਤੀਜੇਅਤੇਰੋਕਥਾਮ

2. ਪ੍ਰਸਵ-ਪੂਰਵ: ਗਰਭਅਵਸਥਾਦੌਰਾਨਦੇਖਭਾਲ

3. ਛੇਮਹੀਨਿਆਂਬਾਅਦਸਤਨਪਾਨਅਤੇਭੋਜਨ

4. ਕੁਪੋਸ਼ਣਦੀਰੋਕਥਾਮਲਈਪ੍ਰਣਲਓ

 

ਇਹਵਿਆਪਕਸਤਰਤੇਸਮੁਦਾਇਨੂੰਜਾਣਕਾਰੀਦੇਣਲਈਹੈ।

 

ਤਿਆਰਕਰਤਾ: ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਹਿਲਾਅਤੇਬਾਲਵਿਕਾਸਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤਸਰਕਾਰਯੂਨੀਸੈਫ਼ਅਤੇਹੋਰਵਿਕਾਸਸੰਬੰਧੀਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂਦੇਸਕ੍ਰਿਅਸਮੱਰਥਨਦੇਨਾਲ।

 

http://healthphone.org

 

 


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn(at)cdac(dot)in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application