స్త్రీ సురక్ష Stri Suraksha

స్త్రీ సురక్ష Stri Suraksha

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-Learning

Last Updated :

Downloads :

2060

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

స్త్రీసురక్షఏప్మహిళలపైవివిధప్రదేశాలలో- ఇంట్లో, బహిరంగప్రదేశాల్లో, ఉద్యోగస్థలాలలోమరియుసైబర్స్పేస్లోజరిగేహింసలనుమీరుఎలాగుర్తించాలో, మరియుఎలానివేంధించాలో; సంబంధితచట్టాలుమరియువిభాగాలగురించితెలుసుకోవడానికి; తీవ్రతరంలేకుండాతట్టుకునేందుకు; ఇంటర్వెన్షన్మరియుకమ్యూనిటీఆధారితన్యాయపునరుద్ధరణఎలాచెయ్యలోవివరిచతుంది. నివేదనకొరకుఅత్యవసరసంఖ్యలుమరియుస్వీయపునరేకీకరణకు, రికవరీకోసంవ్యాయామాలుకూడాచేర్చబడ్డాయి.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application