ബാൽ സുരക്ഷാ Bal Suraksha

ബാൽ സുരക്ഷാ Bal Suraksha

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

439

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ബാൽ സുരക്ഷാ അപ്ലിക്കേഷൻ ഞങ്ങളെ തടയാനും കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക സഹായിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ, സ്കൂളുകൾ, ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, പോലീസ്, അഭിഭാഷകർ, മീഡിയ കുട്ടിയുടെ നേരെ എങ്ങനെ അതോടപ്പം കൈകാര്യം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്നു. മക്കൾ വ്യക്തിപരം സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെ പഠിക്കാൻ അന്നുമുതൽ 2 വർഷം അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അതുപോലെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം 'നോ ഗോ പറയുക' പഠന സഹായിക്കൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം നേരെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ പോലെ വിശദമാക്കുന്നു. അടിയന്തര നമ്പറുകളും പിന്തുണ ഘടനകൾ പുറമേ ഉൾപ്പെടുത്താം.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning