ఆయిల్ పామ్ సాగు

ఆయిల్ పామ్ సాగు

C-DAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-Learning

Last Updated :

Downloads :

857

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

భారతదేశం లో ఆయిల్ పామ్ సాగుకు అనుకూల వాతావరణము.సాగుచేయు వంగడము. నాటు సమయము. మొక్కలు నాటే విధానము, మొక్కల సంఖ్య, మొక్కలు మధ్య దూరం, చిన్న మొక్కలు మరియు ఎదిగిన తోటల్లో పాటించవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు.


Developer Information
C-DAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
040-23737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning