ఆయిల్ పామ్ - పోషకాల యాజమాన్యం

ఆయిల్ పామ్ - పోషకాల యాజమాన్యం

C-DAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-Learning

Last Updated :

Downloads :

727

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

పోషక పదార్ధ లోప లక్షణాలు.ఆయిల్ పామ్ లో నత్రజని, పొటాషియం, భాస్వరం, బోరాన్, మెగ్నీషియం మరియు ఇతర పోషక పదార్ధ లోప లక్షణాలు వాటి యాజమాన్య పద్ధతులు వివరించబడ్డాయి.


Developer Information
C-DAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
040-23737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning