ఆయిల్ పామ్-పురుగుల యాజమాన్యం

ఆయిల్ పామ్-పురుగుల యాజమాన్యం

C-DAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-Learning

Last Updated :

Downloads :

707

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

ఆయిల్ పామ్ లో పురుగు సోకిన లక్షణాలు. నల్లకొమ్ముపురుగు, పొలుసుపురుగు, పిండినల్లి, ఆకుతేలు, సంచి పురుగులు, చాఫర్ పురుగులు, చెదలు, ఆకులు తినే గొంగళి పురుగులు, పక్షులు, ఎలుకలు మరియు అడవి జంతువులు మొదలగునవి మొక్కను నష్టపరిచే లక్షణాలు వాటి యాజమాన్య పద్ధతులు వివరించబడ్డాయి


Developer Information
C-DAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
040-23737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning