બાળ સુરક્ષા Bal Suraksha

બાળ સુરક્ષા Bal Suraksha

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

494

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

બાળ સુરક્ષા એપ, બાળ યૌન શોષણ ને રોકવા અને તેનો સામનો કરવામાં આપણી મદદ કરે છે. આમાં માતા-પિતા, સ્કૂલ, ડોક્ટરો, નર્સો, પોલિસ, વકીલો અને મીડીયા ની બાળકો પ્રત્યે ની જવાબદારીયો અને અપરાઘી નિરાકરણ ના ઉપાયો વિસ્તાર માં આપ્યા છે. યૌન ઉત્પીડ઼ન ના નિવારણ માટે ૨ વર્ષ ની આયુ ના બાળકો ના શારીરિક સુરક્ષા નિયમો, બાળકો ના પ્રશ્નો ના ઉત્તર, અને બાળકો ને " ના કહો- ભાગી જાઓ- બતાવો" નો પ્રયોગ કરતા શિખવવા ની વિઘીઓ આપેલી છે. આપાતકાલીન નંબરો, મદદ અને સમર્થન માટે ના સુજાવ પણ આમાં સામેલ છે.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application