పోషణ Poshan Telugu HealthPhone

పోషణ Poshan Telugu HealthPhone

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.2

Category :

m-learning

Last Updated :

2017-03-01 15:56:33.0

Downloads :

452

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

పోషకాహారలోపంవల్లచోటుచేసుకునేసంకేతాలు, ప్రమాదకరమైనపరిమాణాలగురించిమరియుతీసుకోవాల్సినచర్యలగురించిసమాజాన్నిప్రోత్సహించడంమరియుపోషకాహారలోపాన్నినిరోధించుకోవడానికిచేయగలసరళమైనపనులగురించివివరించడమేవీడియోప్రధానఉద్దేశ్యం.

 

1.పోషకాహారలోపాలకుసంబంధించినసూచనలు, పరిమాణాలుమరియునిరోధం

2.ప్రసూతి పూర్వ: గర్భధారణ సమయంలో సంరక్షణ:

3.ఆరునెలల తరువాత తల్లిపాలు మరియు ఆహారాలు

4.పోషకాహార నష్టాన్ని నిరోధించడానికి వాగ్ధానము చేయడం

 

సమాజంలోని అధిక సంఖ్యాకులకు ఇది ఉద్దేశించబడింది.

 

అందించిన వారు: మరియు శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, భారతదేశ ప్రభుత్వం మరియు ఇతర అభివృద్ధి భాగస్వాముల యొక్క క్రియాత్మక మద్దతుతో

 

http://healthphone.org

 


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn(at)cdac(dot)in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

Animal Sound Ark

Ravi Bhushan Kumar

m-Learning

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application