ஊட்டச்சத்து Poshan HealthPhone

ஊட்டச்சத்து Poshan HealthPhone

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.2

Category :

m-learning

Last Updated :

2017-03-01 16:06:31.0

Downloads :

480

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

இந்தகாணொலியைஉருவாக்கியதன்நோக்கம்ஊட்டசத்துகுறைபாட்டின்அறிகுறிகள்மற்றும்அதன்ஆபத்தானபின்விளைவுகள்மற்றும்சமுதாயத்தைஅதற்குஎதிரானநடவடிக்கைகளைஎடுக்கசெய்தல்மற்றும்ஊட்டசத்துகுறைபாட்டினைதடுக்கசெய்யவேண்டியஎளிதானசெயல்களைவிளக்குதல்போன்றவிழிப்புணர்வைஏற்படுத்துவதாகும்.

 

1.ஊட்டச்சத்துக்குறைப்பாட்டின்அறிகுறிகள், பின்விளைவுகள்மற்றும்தடுப்புமுறைகள்

2.மகப்பேற்றுக்கு முந்திய பராமரிப்பு : கர்ப்பகால கவனிப்பு

3.தாய்ப்பால் அளித்தல் மற்றும் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு கொடுக்க வேண்டிய உணவுகள்

4.ஊட்டசத்து குறைபாட்டிற்கு எதிராக உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வோம்

 

இது சமுதாயத்தின் பெரிதளவு மக்களுக்கானது

 

உருவாக்கியவர்கள்: யூனிசெஃப் மற்றும் பல வளர்ச்சி பங்குதாரர்களின் சுறுசுறுப்பான ஆதரவுடன் பெண்கள் மற்றும் குழந்தை வளர்ச்சி அமைச்சகம், இந்திய அரசால் தயாரிக்கப்பட்டது.

 

http://healthphone.org

 


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn(at)cdac(dot)in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

Animal Sound Ark

Ravi Bhushan Kumar

m-Learning

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application