icon

पोषण Poshan HealthPhone

याव्हिडीओचाउद्देशकुपोषणाचीचिन्हंआणिधोकादायकपरिणामयाबाबतजागरुकतानिर्माणकरण्याचाआणिसमुदायानंकृतीकरण्यासाठीत्यांनाप्रोत्साहनदेण्याचाआहेआणिकुपोषणटाळण्यासाठीआपणकरुशकालअसेसोपेउपाययातसमजावूनसांगितलेआहेत.

 

1. कुपोषणाचीचिन्हे, परिणामआणिप्रतिबंध

2. प्रसुतीपूर्व: गर्भधारणेच्यादरम्याननिगा

3. स्तनपानआणिसहामहिन्यांनंतरचेअन्न

4. कुपोषणटाळण्याचीप्रतिज्ञाकरा

 

सर्वसाधारणलोकांसाठीहाव्हिडीओआहे.

 

निर्मितीःमहिलाआणिबालविकासमंत्रालय, भारतसरकार, युनिसेफआणिअन्यविकासभागिदारांच्यासक्रीयपाठिंब्याने.

 

http://healthphone.org

 

 

Scan QR Code to Download Application:
Number of Downloads:
Mobile Seva Appstore: 576
Play Store: 132
Current Version: 1.3
Updated 02-Mar-2017 12:19:07 PM
Min. required Android version: Android 4.0 - Ice Cream Sandwich
Category: Social
Price: Free
Developer: CDAC Hyderabad
Contact Info: 04023737124/25
Email-Id: ulearn(at)cdac(dot)in

Version History plus-icon minus-icon

Version 1.3 - 2017-03-02 0:19:06 PM

Update Video and app icon

Version 1.2 - 2016-08-24 0:20:58 PM

Reviews minus-icon

There are no reviews for this Application.