Apps for category :Social Welfare

e Labharthi

e Labharthi

DGRC Patna

Bihar Mukhyamantri Vishesh Sahayata

Bihar Mukhyamantri Vishesh Sahayata

DGRC Patna

Grih kshati aanklan

Grih kshati aanklan

DGRC Patna

Aam Sabha SEVIKA SAHAYIKA CHYAN

Aam Sabha SEVIKA SAHAYIKA CHYAN

DGRC Patna

Bihar Shram Sadhan

Bihar Shram Sadhan

DGRC Patna

e Gramin Awas Yojana

e Gramin Awas Yojana

DGRC Patna

Umeed Aasha Ki Kiran

Umeed Aasha Ki Kiran

DGRC Patna

Angan Labharthi Verification

Angan Labharthi Verification

DGRC Patna

BRDS Inspection

BRDS Inspection

DGRC Patna